Pages

Sunday, May 31, 2015     காணாமல்  போன  நீ
     என்னைத்  தொடர்ந்து கொண்டே  இருக்கிறாய்!
     வாழ்வுக்கும்  சாவுக்கும்  இடையே
     ஒரு  விசித்திரமான  இடத்தில்
     வாழ்ந்துகொண்டே  இருக்கிறாய்
      காணாமல்  போன  நீ

No comments:

Post a Comment